HSDK stadgar

RF:s STADGEMALL FÖR IDROTTSFÖRENINGAR (Fastställd av Riksidrottsstyrelsen den 11 oktober 2013, uppdaterad efter RF-stämman 2015 och reviderad av Riksidrottsstyrelsen den 22 augusti 2018) 

Stadgar 

för den ideella föreningen Hudiksvalls Sportdykarklubb med hemort i Hudiksvalls kommun, bildad år 1969. 
Stadgarna senast fastställda/ändrade av årsmöte den 24 mars 2019. .

1 kap Allmänna bestämmelser 

1 § Ändamål

Föreningen skall bedriva apparatdykning och snorkeldykning.
Föreningen har som ändamål att bedriva sin idrottsliga verksamhet i enlighet med ”Idrottsrörelsens verksamhetsidé” och skall i sin verksamhet aktivt verka för en dopingfri idrott.

2 § Föreningens namn m.m.

Föreningens fullständiga namn är Hudiksvalls Sportdykarklubb
Föreningens organisationsnummer är 887501-3883
Föreningen har sin hemort/säte i Hudiksvalls kommun. 

3 § Sammansättning, tillhörighet m.m.

Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. 

Föreningen är medlem i följande specialidrottsförbund (SF): 
Svenska Sportdykarförbundet 
och är därigenom ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF).
Föreningen tillhör dessutom det distriktsidrottsförbund (DF) inom vars område föreningens hemort är belägen samt vederbörande specialidrottsdistriktsförbund (SDF) inom det SF-distrikt där föreningens hemort är belägen.
Föreningen är skyldig att följa nämnda organisationers stadgar, tävlingsregler och beslut fattade av överordnat idrottsorgan. 
På begäran av RS eller vederbörande SF-, SDF- eller DF styrelse är föreningen skyldig att ställa föreningens handlingar till förfogande samt lämna av dessa organ begärda uppgifter.

4 § Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen. 

5 § Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhetsår och räkenskaps år omfattar tiden fr.o.m den 1 okt t.o.m den 30 september. 

6 § Firmateckning

Föreningens firma tecknas av styrelsen gemensamt. 
Styrelsen har rätt att delegera firmateckningsrätten till två styrelseledamöter gemensamt eller till en eller flera särskilt utsedda personer. Den som genom delegation fått fullmakt att företräda föreningen ska återrapportera till styrelsen. 

7 § Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. 
Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen. 

8 § Tvist/skiljeklausul

Talan i tvist där parterna är enskild medlem, funktionär, förening, IdrottsAB, SDF, DF, SF eller RF får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist ska, utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven i RF:s stadgar eller SF:s stadgar, avgöras enligt fastställt reglemente för Idrottens skiljenämnd. 

9 § Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. 
I beslut om upplösning av föreningen ska anges dels att föreningens tillgångar ska användas till ett bestämt idrottsfrämjande ändamål, dels var den upplösta föreningens handlingar m.m. ska arkiveras t.ex. i folkrörelsearkiv eller motsvarande. 
Beslutet, tillsammans med kopior av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, ska omedelbart skickas till vederbörande SF. 

2 kap Föreningens medlemmar 

1 § Medlemskap

Alla personer som vill stödja föreningens ändamål har rätt att beviljas medlemskap. Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att sökanden kommer att motarbeta föreningens ändamål, idrottens värdegrund eller på annat sätt skada föreningens intressen. 
Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till. Medlemskapet gäller tills vidare. 
Beslut att avslå medlemsansökan ska fattas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till. Innan sådant beslut fattas ska personen i fråga ges tillfälle att inom viss tid, minst 14 dagar, yttra sig över de omständigheter som är anledningen till att medlemskap ifrågasätts. 
I beslutet att avslå medlemsansökan ska skälen redovisas samt anges vad den medlemssökande ska iaktta för att överklaga beslutet. Beslutet ska inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen skickas till den som fått avslag på medlemsansökan. 
Beslut att avslå medlemsansökan får överklagas av den berörde inom tre veckor till vederbörande SF. 

2 § Medlems skyldigheter och rättigheter

Medlem 

 • ska följa föreningens stadgar och beslut som fattats av föreningsorgan samt följa i 1 kap 3 § nämnda organisationers stadgar, tävlingsregler och beslut, 
 • ska betala de avgifter som beslutats av föreningen, 
 • godkänner genom sitt medlemskap att föreningen får behandla personuppgifter i syfte att bedriva ändamålsenlig verksamhet i enlighet med vid var tid gällande föreningsstadgar och i enlighet med eventuella övriga villkor för behandling av personuppgifter som beslutats av föreningen, 
 • har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna, 
 • har rätt till information om föreningens angelägenheter i den utsträckning som följer av 6 kap 2 §, 
 • har inte rätt att ta del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen. 
 • Styrelsemedlem har rätt till att göra mindre inköp inom budget för vilket inköpet innefattar. tex fika till styrelsemöte eller årsmöten.
 • Styrelsemedlem får tillgång till personliga nycklar till lokaler/hamn för att få access till klubbens tillhörigheter. Nycklar/access lämnas tillbaka vid utträde från styrelsen.
 • Hedersmedlem samt sponsor medlem kan utses på årsmöte. Denna medlem har då fri avgift till klubbens årsmedlemsavgift ett år framöver i tid. 
 • Båtförare som utses av styrelsen har fri avgift till utflykt då denna person är kapten eller styrman på utflykt med båten.

3 § Medlems deltagande i tävlingsverksamhet

Medlem har rätt att delta i föreningens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom idrotten och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar. Föreningen har därvid rätt att uppställa särskilda villkor för utövande av vissa uppdrag. 
Vid deltagande i tävling eller uppvisning representerar medlem sin förening. 
Föreningen bestämmer förutsättningarna för medlems deltagande i tävling eller uppvisning. För deltagande i tävling eller uppvisning utanför Sverige krävs vederbörande SF:s godkännande. 
Är arrangören av tävlingen eller uppvisningen inte ansluten till det SF som administrerar ifrågavarande idrottsgren, får medlemmen delta endast om detta SF godkänt tävlingen eller uppvisningen. 

4 § Utträde

Medlem, som önskar utträda ur förening, ska skriftligen anmäla detta. Har medlem vid sådant utträde inte betalat föreskrivna avgifter till föreningen, bestämmer föreningsstyrelsen om de ska betalas eller inte. 
Om medlem inte betalat medlemsavgift under två på varandra följande år, får föreningen besluta om medlemskapets upphörande. Om inte annat beslutas upphör medlemskapet enligt första eller andra stycket när medlemmen avförs från medlemsförteckningen. Personen ska underrättas om att medlemskapet har upphört. 

5 § Uteslutning m.m.

Medlem får, utan iakttagande av 4 § andra stycket, uteslutas om medlemmen, trots påminnelser, har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter. Medlem får också uteslutas om medlemmen motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, brutit mot föreningens stadgar, idrottens värdegrund eller på annat sätt skadat föreningens intressen. 
Uteslutning gäller tills vidare. Beslut om uteslutning får dock begränsas till att omfatta viss tid. Sådan tidsbegränsad uteslutning får som mest omfatta sex månader från beslutsdagen. 
Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får föreningen i stället meddela medlemmen varning. 
Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom viss av föreningsstyrelsen angiven tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. 
I beslut om uteslutning eller varning ska skälen redovisas samt anges vad medlemmen ska iaktta för överklagande av beslutet. Beslutet ska inom tre dagar från dagen för beslutet skickas till medlemmen. 

6 § Överklagande

Beslut om att vägra medlemskap, medlemskapets upphörande eller varning får överklagas till vederbörande SF enligt reglerna i 15 kap. RF:s stadgar. 

7 § Medlemskapets upphörande

Beslut om upphörande av enskilds medlemskap gäller inte förrän klagotiden utgått, eller då beslut överklagats, ärendet blivit slutligt avgjort. 

3 kap Årsmöte 

1 § Tidpunkt och kallelse

Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av december månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. 
Kallelse till årsmötet och förslag till föredragningslista ska av styrelsen senast tre veckor före mötet tillhandahållas medlemmarna på sätt styrelsen bestämt. Vidare ska kallelse och förslag till föredragningslista publiceras på föreningens hemsida. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar ska det anges i kallelsen. 
Verksamhetsberättelse, årsredovisning/årsbokslut, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande ska finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen ska anges var dessa handlingar finns tillgängliga. 

2 § Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet. 
Förslag från medlem (motion) ska vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen ska till årsmötet avge skriftligt yttrande över motionerna. 

3 § Sammansättning och beslutförhet

Årsmöte består av närvarande röstberättigade medlemmar. Vid förfall får medlemmen företrädas av ombud. Ombud får enbart företräda en medlem. Vårdnadshavare har dock rätt att företräda sina omyndiga barn. 
Mötet är beslutsmässigt med de röstberättigade medlemmar och ombud som är närvarande på mötet. 

4 § Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet

För att vara röstberättigad på årsmöte krävs: 
• att medlemmen under mötesåret fyller lägst 15 år; 
• att medlemskap har beviljats minst två månader före årsmötet; och 
• att medlemsavgifter har betalats senast en månader före årsmötet. 
Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet. 

5 § Ärenden vid årsmötet

Vid årsmötet ska följande behandlas och protokollföras: 

 1. Fastställande av röstlängd för mötet. 
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare. 
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 
 5. Fastställande av föredragningslista. 
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets/räkenskaps -året. 
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets /räkenskaps-året. 
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 
 9. Fastställande av medlemsavgifter. 
 10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets/räkenskaps-år. 
 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. 
 12. Val av 
  • föreningens ordförande för en tid av ett år; 
  • halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år; 
  • två suppleant (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år; 
  • en revisorer jämte suppleanter (ersättare) för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta; 
  • två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande; samt ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud. 
 13. Från och med årsmöte 2019 kommer HSDK:s styrelse bestå av ordförande, kassör och 3 ledamöter (varav en väljs till sekreterare)
 14. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet. 

6 § Valbarhet

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen. Arbetstagare inom föreningen får dock inte väljas till ledamot eller suppleant i styrelsen, valberedningen eller till revisor eller revisorssuppleant i föreningen. 

7 § Extra årsmöte

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte. 
Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning ska avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran. 
När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte ska den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte ska senast sju dagar före mötet tillställas medlemmarna på sätt styrelsen bestämt. Vidare ska kallelse och förslag till föredragningslista publiceras på föreningens hemsida och anslås i klubblokal eller på annan lämplig plats. 
Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte får de som gjort framställningen vidta åtgärder enligt föregående stycke. 
Vid extra årsmöte får endast den eller de frågor som angetts i förslaget till föredragningslista behandlas. 

8 § Beslut och omröstning

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering). 
Med undantag för de i 1 kap. 7 § första stycket och 1 kap. 9 § nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ. 
Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster. 
För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster. 
Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det ska dock val ske slutet. 
Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om ordföranden är röstberättigad. Är mötesordföranden inte röstberättigad avgör lotten. Vid val ska i händelse av lika röstetal lotten avgöra. 

9 § Ikraftträdande

Beslut fattade av årsmöte gäller från årsmötets avslutande om inte annat sägs. 

4 kap Valberedning 

1 § Sammansättning

Valberedningen ska bestå av ordförande och en övrig ledamöter valda av årsmötet. Valberedningen ska bestå av kvinnor och män, och olika åldersgrupper ska finnas representerade. 
Valberedningen ska bland sina ledamöter utse en vice ordförande. Valberedningen ska sammanträda när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer. 

2 § Åligganden

Valberedningen ska bereda valen inför kommande årsmöte, och ska i detta arbete fortlöpande under verksamhetsåret följa styrelsens och revisorernas arbete. 
Valberedningen ska senast två månader före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid. Därefter ska valberedningen informera medlemmarna om eventuella avsägelser. Valberedningen ska upplysa medlemmarna om att de har rätt att inkomma med förslag på kandidater. 
Senast tre veckor före årsmötet ska valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag, samt meddela namnen på de personer som i övrigt har föreslagits inför valberedningen. 
Innan kandidatnominering påbörjas på årsmötet ska valberedningen meddela sitt förslag beträffande det val nomineringen avser. De som ingår i valberedningen får inte obehörigen röja vad de i denna egenskap fått kännedom om. 

5 kap Revision 

1 § Revisorer och revision

Föreningens räkenskaper och förvaltning ska årligen granskas av de av årsmötet utsedda revisorerna. 
Revisorerna ska vara oberoende av dem som de har att granska. 
Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar. 
Föreningens räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret ska vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet. 
Revisorerna ska granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet. 

6 kap Styrelsen 

1 § Sammansättning

Styrelsen ska bestå av ordförande samt 4 övriga ledamöter. Styrelsen ska bestå av kvinnor och män. 
Styrelsen ska inom sig utse vice ordförande och de övriga befattningshavare som behövs. 
Vid förhinder för ledamot ersätts ledamoten av suppleant. Om ledamot avgår i förtid ersätter suppleanten ledamoten för tiden t.o.m. nästföljande årsmöte. 
Styrelsen får utse adjungerad ledamot. Sådan ledamot har yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt. Adjungerad ledamot får utses till befattning inom styrelsen. 

2 § Styrelsens åligganden

När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter. Styrelsen ska – inom ramen för RF:s, vederbörande SF:s och förevarande stadgar – svara för föreningens verksamhet samt tillvarata medlemmarnas intressen. 

Det åligger styrelsen särskilt att 

 • se till att föreningen följer gällande författningar och andra bindande regler, 
 • verkställa av årsmötet fattade beslut, 
 • planera, leda och fördela arbetet inom föreningen och för detta utarbeta arbetsordning samt instruktioner för underliggande föreningsorgan, 
 • ansvara för och förvalta föreningens medel, 
 • fortlöpande informera medlemmarna om föreningens angelägenheter i den utsträckning detta inte kan skada föreningens intressen, 
 • tillställa revisorerna räkenskaper m.m. enligt 5 kap. 1 §, och 
 • förbereda årsmöte. 

Ordföranden ska leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen fullgör sina uppgifter enligt föreningens stadgar och övriga för föreningen bindande regler och beslut. Har ordföranden förhinder ska vice ordföranden träda in i ordförandens ställe. 

Styrelsen ska besluta om fördelning av arbetsuppgifterna i övrigt genom en särskild upprättad arbetsordning. 

3 § Kallelse, beslutförhet och omröstning

Styrelsen ska sammanträda på kallelse av ordföranden. Ordföranden är skyldig att kalla till sammanträde då minst två ledamöter har begärt det. Underlåter ordföranden att utfärda kallelse får de som gjort framställningen kalla till sammanträde. 
Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud. 
Ordföranden får besluta att ärende ska avgöras genom skriftlig omröstning (beslut per capsulam) eller vid telefonsammanträde eller med hjälp av annan teknisk utrustning. 
Vid sammanträde eller beslutsfattande enligt föregående stycke ska protokoll upprättas. Protokoll ska undertecknas av mötesordföranden och utsedd protokollsekreterare. Avvikande mening ska antecknas i protokollet. 

4 § Överlåtelse av beslutanderätten

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till kommitté eller annat organ eller till enskild medlem, anställd eller annan utsedd person. 
Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke ska fortlöpande underrätta styrelsen härom. 

7 kap Övriga föreningsorgan 

1 § Kommittéer, arbetsgrupper och andra underliggande föreningsorgan

Föreningen ska för sin idrottsliga verksamhet ha följande sektioner/kommittéer: 
Båtgrupp: 
får agera inom ramen av ekonomin som budget angett för sektionen under kommande år, med förbehåll av att styrelsen kan ändra ekonomin om det ekonomiska läget ändras totalt sätt för föreningen
Fridykargrupp:
får agera inom ramen av ekonomin som budget angett för sektionen under kommande år, med förbehåll av att styrelsen kan ändra ekonomin om det ekonomiska läget ändras totalt sätt för föreningen
Föreningen ska för sin administrativa verksamhet ha följande fasta kommittéer: 
Styrelsen får utöver dessa vid behov inrätta tillfälliga kommittéer och arbets- och projektgrupper. 

2 § Instruktioner

Föreningens styrelse ska, i särskild instruktion eller på annat lämpligt sätt, fastställa de befogenheter och skyldigheter som de underliggande organen har. 

3 § Budget och verksamhetsplan

Sektion/kommitté för respektive idrottsverksamhet samt övriga fasta kommittéer ska upprätta förslag till budget och verksamhetsplan för sektionen/kommittén att gälla under nästföljande verksamhetsår. Budget och planen inges till styrelsen för godkännande på tid som den bestämmer. Styrelsen gör de ändringar i budgeten och planen som bedöms vara nödvändiga med hänsyn till föreningens skyldigheter i olika hänseenden, föreningens ekonomiska ställning eller den väntade utvecklingen av den idrottsliga verksamheten. 

4 § Återrapportering

Den som fått bemyndigande av styrelsen enligt 6 kap. 4 § ska fortlöpande underrätta styrelsen genom återrapportering i den ordning som styrelsen fastställt i instruktion. 

RF:s STADGAR (utdrag) 

1 kap Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund* 

Idrottens verksamhetsidé (2015) 

Vi bedriver idrott i föreningar för att ha roligt, må bra och utvecklas under hela livet. 
Definitioner och konstateranden: 
Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna ha roligt, må bra och prestera mera. 
Idrott består av träning och lek, tävling och uppvisning. 
Idrotten ger fysisk, psykisk, social och kulturell utveckling. 
Vi organiserar vår idrott i självständiga föreningar och förbund som tillsammans utgör en fri och frivillig folkrörelse förenad i Riksidrottsförbundet. 
Vi delar in vår idrott efter ålder och ambitionsnivå. Med barnidrott avser vi i allmänhet idrott till och med tolv års ålder. Med ungdomsidrott avser vi idrott för tonåringar och unga vuxna 13-25 år. Med vuxenidrott avser vi idrott för dem som är över 25 år. 
I barnidrotten leker vi och ger barnen tillfälle att pröva på olika idrotter. Att ge barnen möjlighet till allsidig idrottsutveckling är normgivande för verksamheten. Tävling är en del av leken och ska alltid ske på barnens villkor. 
I ungdomsidrotten och vuxenidrotten skiljer vi på breddidrott och elitinriktad idrott. 
I den elitinriktade idrotten är prestationsförbättring och goda tävlingsresultat vägledande. I breddidrotten är hälsa, trivsel och välbefinnande normgivande, även om prestation och tävlingsresultat ofta tjänar som sporre. 
Vi är en samlad idrottsrörelse som verkar för samma vision och värdegrund, den genomsyrar alla förbund och föreningar, såväl bredd som elit. Vi värnar om den svenska idrottsrörelsens tradition där elit- och breddverksamhet sker i nära samverkan, som ger inspiration, utveckling och livskraft. Inom idrottsrörelsen respekterar alla förbund och föreningar, såväl elit som bredd, varandras roller och verksamhetsvillkor. 
Idrotten följer FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) och FN:s internationella konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 

Idrottens vision 

Svensk idrott – världens bästa

Svensk idrott vill vara bäst i världen för alla på alla nivåer. Vi vill ständigt utvecklas och förbättras både till form och innehåll. Det bygger på en självstyrande och samlad idrottsrörelse med starka förbund och föreningar samt en utbildningsverksamhet i världsklass. 

Idrottens värdegrund 

Glädje och gemenskap Glädje och gemenskap är starka drivkrafter för att idrotta. Vi vill bedriva och utveckla all verksamhet så att vi ska kunna ha roligt, må bra och prestera mera. 
Demokrati och delaktighet Föreningsdemokratin innebär att alla medlemmars röst har lika värde. Delaktighet innebär att alla som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet. Demokrati och delaktighet ska utövas jämställt och oavsett bakgrund. 

Allas rätt att vara med

Allas rätt att vara med innebär att alla som vill ska kunna vara med utifrån sina förutsättningar. Alla som vill, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning samt fysiska och psykiska förutsättningar, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet. 
Rent spel Rent spel och ärlighet är en förutsättning för tävlande på lika villkor. Det innebär att följa överenskommelser och leva efter god etik och moral. Detta inkluderar bland annat att aktivt arbeta mot doping, matchfixing, osund ekonomi och annat fusk samt mot mobbing, trakasserier och våld såväl på som utanför idrottsarenan. 

* Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund är antagen i reviderad version av 2009 års RF-stämma, och 
är en del av idéprogrammet Idrotten vill. Hela Idrotten vill finns tillgänglig på www.rf.se . 

1 §* Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund 
Idrott ska bedrivas i enlighet med den av RF-stämman beslutade verksamhetsidén, visionen och värdegrunden.